Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Hydroizolacja - Zabezpieczenie budynku przed wodą i wilgocią. Wyróżniamy hydroizolację podłogi, ścian, dachu, balkonów, tarasu oraz fundamentów.

finanse: kupno domu

Zabezpieczenie kredytu - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis do hipoteki nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej, jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki, najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z przelewu praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

ubezpieczenie: nieruchomości

Częściowe trwałe inwalidztwo - Uszkodzenie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, które polega na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU lub na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach).

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem

Przymusowe przejmowanie prywatnych mieszkań czy domów za niespłacone kredyty hipoteczne należy raczej do rzadkości, jednak w związku z sytuacją na rynku liczba takich przejęć może znacząco wzrosnąć. Jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu i nie kontaktuje się z bankiem, wówczas bank wysyła do niego... » więcej

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

Od 2009 roku sprzedający nieruchomość dom lub mieszkanie będzie musiał okazać kupującemu świadectwo energetyczne tej nieruchomości. Świadectwo określi klasę budynku na podstawie jego oceny energetycznej. Opracowanie przez rzeczoznawcę świadectwa kosztować będzie około 1000 zł i ważne będzie przez 1... » więcej

Ceny mieszkań i kredyty

Średnie wartości kredytów na zakup nieruchomości w II kwartale br. wynosiła 204 tys. zł, a w obcej walucie około 350 tys. zł. Polacy decydują się na kredyt średnio na 30 lat. W Polsce jest 1,3 mln kredytów mieszkaniowych o wartość około 219 mld zł. Polacy najchętniej zaciągają kredyty w rodzimej wa... » więcej

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

Jeżeli właściciel nieruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klien... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy w budownictwie

Znak budowlany B - Polski znak budowlany potwierdzający, że wyrób jest zgodny z Polską Normą dla wyrobu lub z aprobatą techniczną. Wyrób może zostać oznaczony znakiem, jeżeli producent dokonał oceny zgodności i wydał krajową deklarację zgodności.

Gospodarstwo rodzinne rolne - to gospodarstwo rolne

 1. prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz
 2. w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

prawo i grunty

Budowa - nie zawsze do wybudowania obiektu konieczne jest pozwolenie na budowę. W pewnych wypadkach wystarczające jest jedynie zgłoszenie staroście zamiaru budowy. Lista kategorii budynków, do wzniesienia których nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale jest potrzebne zgłoszenie zawarta jest w art. 30 prawa budowlanego. Do najważniejszych zalicza się:

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną,
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m2,
 • ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • kraty na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do dziesięciu stanowisk włącznie,
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce,
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,
 • urządzenia o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych.

Spółdzielcze prawo do lokalu - Osoba, która ma spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, może jedynie z niego korzystać, bez prawa do sprzedaży czy dziedziczenia. Z kolei osoba, która ma własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, może je zbyć, założyć księgę wieczystą i przekazać spadkobiercom (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu podlega również dziedziczeniu ustawowemu), a komornik ma prawo z niego prowadzić egzekucję.

mieszkania nieruchomości w ubezpieczeniach

remont - wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.

finanse: kupno nieruchomości

Karta obciążeniowa / karta charge - karta związaną z kontem bankowym. Transakcje są możliwe w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem lub wystawcą karty. Na zakończenie okresu rozliczeniowego użytkownik musi spłacić całe zadłużenie.

Nieruchomości w Słupcy © 2017

Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana