Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

domy w budownictwie

Kubatura brutto budynku - to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

  • wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
  • nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

finanse: domu, mieszkania

Zmiana waluty kredytu - w każdej chwili istnieje możliwość zmiany waluty kredytu, jest to tzw. przewalutowanie kredytu. Sporządzany jest pisemny aneks. Przewalutowanie kredytu wiąże się jednak w większości przypadków z pobraniem przez bank dodatkowej opłaty z tytułu przeprowadzenia takiej operacji. Opłata pobierana jest zgodnie z umową kredytu oraz/lub tabelą opłat danego banku.

ubezpieczenie - nieruchomości

Ochrona tymczasowa - Termin związany z ubezpieczeniami na życie. Tymczasowa ochrona na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, która obowiązuje od dnia następnego po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu pierwszej składki. Czas trwania ochrony tymczasowej wynosi maksymalnie 90 dni.

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem

Przymusowe przejmowanie prywatnych mieszkań czy domów za niespłacone kredyty hipoteczne należy raczej do rzadkości, jednak w związku z sytuacją na rynku liczba takich przejęć może znacząco wzrosnąć. Jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu i nie kontaktuje się z bankiem, wówczas bank wysyła do niego... » więcej

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

Od 2009 roku sprzedający nieruchomość dom lub mieszkanie będzie musiał okazać kupującemu świadectwo energetyczne tej nieruchomości. Świadectwo określi klasę budynku na podstawie jego oceny energetycznej. Opracowanie przez rzeczoznawcę świadectwa kosztować będzie około 1000 zł i ważne będzie przez 1... » więcej

Ceny mieszkań i kredyty

Średnie wartości kredytów na zakup nieruchomości w II kwartale br. wynosiła 204 tys. zł, a w obcej walucie około 350 tys. zł. Polacy decydują się na kredyt średnio na 30 lat. W Polsce jest 1,3 mln kredytów mieszkaniowych o wartość około 219 mld zł. Polacy najchętniej zaciągają kredyty w rodzimej wa... » więcej

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

Jeżeli właściciel nieruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klien... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Budynek pasywny - W teorii to dom, który do ogrzania lub ochłodzenia nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Optymalną temperaturę otrzymuje się dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i energii wytworzonej przez sam budynek, znajdujące się w nim urządzenia i ludzi. W praktyce pomieszczenia trzeba dogrzewać. Dzięki dużej redukcji zapotrzebowania na ciepło nie stosuje się tradycyjnego systemu grzewczego, ale w razie potrzeby pomieszczenia dogrzewa się powietrzem wentylacyjnym.

prawo i lokale

Decyzja o warunkach zabudowy - określa: rodzaj inwestycji, a także warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie: warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.
Decyzja może być też wydana kilku wnioskodawcom jednocześnie. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
Organ, który wydał decyzję, jest zobowiązany - za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana - do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

Certyfikat energetyczny - dla jakich budynków konieczne są certyfikaty energetyczne:

  • nowo wybudowanych i oddawanych do użytkowania,
  • starszych i użytkowanych już, jednak wprowadzanych do obrotu, czyli np. sprzedawanych lub wynajmowanych,
  • budynków, w których w wyniku remontu lub rozbudowy zmieniła się charakterystyka energetyczna,
  • budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, które są zajmowane przez organy administracji publicznej, lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób.

dom w ubezpieczeniach

nadbudowa - podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku.

Ubezpieczenie domu w budowie - Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć domu w budowie, w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych, pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego jako budowli i stałych elementów wnętrz tej budowli. Co ważne, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane w miejscu realizacji inwestycji (miejsce ubezpieczenia).

finanse: mieszkanie, dom, nieruchomość

Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.

Spread walutowy - jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej waluty.

Nieruchomości w Słupcy © 2017

Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana